Polityka bezpieczeństwa serwisu DeliMail.pl

SPIS TREŚCI


Przepisy wprowadzające

Podstawowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych

Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych

Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

Postanowienia końcowe


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik nr 1 Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe

Załącznik nr 2 Zasady korzystania z komputerów przenośnych, na których są przetwarzane dane osobowe

Załącznik nr 3 Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych

Załącznik nr 4 Opis struktury zbiorów danych osobowych wskazujących zawartością poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

Załącznik nr 5 Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Załącznik nr 6 Raport z naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego

Załącznik nr 7 Wykaz osób, które zostały zapoznane z „Polityką bezpieczeństwa systemów informatycz­nych”

Załącznik nr 8 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 9 Obowiązki pracownicze osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych wynikające z potrzeby zapewnienia ochrony danych osobowych

Załącznik nr 10 Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 11 Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych


WPROWADZENIE


Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w Sys­temach informatycznych stosowanych w DeliMail.pl. Opisane reguły określają granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych wspomagających pracę. Dokument zwraca uwagę na konsekwencje jakie mogą ponosić osoby przekraczające określone granice oraz procedury postępowania dla zapobiega­nia i minimalizowania skutków zagrożeń. Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność funkcjonowania są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom informatycznym. Dokument „Polityka bezpieczeństwa”, wskazuje sposób postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych i przeznaczony jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych. Polityka bezpieczeństwa została opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini­stracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wa­runków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informa­tyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Polityka bezpieczeństwa określa tryb postępowania w przypadku, gdy:

 1. stwierdzono naruszenie zabezpieczenia systemu informatycznego,

 2. stan urządzenia, zawartość zbioru danych osobowych, ujawnione metody pracy, sposób działania programu lub jakość komunikacji w sieci informatycznej mogą wskazywać na naruszenie zabez­pieczeń tych danych.

Polityka bezpieczeństwa obowiązuje wszystkich pracowników. Realizacja postanowień tego dokumentu ma zapewnić ochronę danych osobowych, właściwą ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych.


Rozdział I

Przepisy wprowadzające

§ 1

 1. Użyte w niniejszym dokumencie określania oznaczają:

  1. Administrator danych – DeliMail.pl

  2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – osoba wyznaczona przez Administratora danych, a gdy osoba taka nie została wyznaczona – Administratora danych;

  3. Identyfikator - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym;

  4. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Systemie informatycznym;

  5. Sieć telekomunikacyjna - sieć telekomunikacyjna w rozumieniu art. 2 pkt. 23 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.)

  6. Internet - sieć publiczna w rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  7. Teletransmisja – przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej;

  8. Rozliczalność - właściwość zapewniająca, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko temu podmiotowi;

  9. Integralności danych - właściwość zapewniająca, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany;

  10. Raport - przygotowane przez System informatyczny zestawienia zakresu i treści przetwarzanych danych;

  11. Polityka bezpieczeństwa – niniejszy dokument;

  12. Poufności danych - właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;

  13. Uwierzytelnianie - działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu.

  14. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

  15. Baza danych osobowych – każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów,

  16. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,

  17. Usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,

  18. System zarządzania bazą danych – system oprogramowania zawierający mechanizmy zapewniające spójność i bezpieczeństwo danych, sprawny dostęp do danych, środki programistyczne służące do przetwarzania danych, jednoczesny dostęp do danych dla wielu użytkowników, środki pozwalające na regulację dostępu do danych, środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii,

  19. System informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów: serwerów z systemami operacyjnymi, systemu zarządzania bazą danych, baz danych, oprogramowania (programów użytkowych), urządzeń końcowych (komputerów, terminali, drukarek) oraz urządzeń służących do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu,

§ 2

Polityka bezpieczeństwa jest zgodna z następującymi aktami prawnymi:

 1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w spra­wie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyj­nych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 3

 1. Administrator danych, wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz osobę upoważnioną do zastępowania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczegól­ności:

 1. ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycz­nych Administratora,

 2. podejmowania stosownych działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy da­nych lub naruszenia zabezpieczenia danych,

 3. niezwłocznego informowania Administratora danych lub osoby przez niego upoważnio­nej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 4. nadzoru i kontroli Systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych,

 5. fizycznego zabezpieczenia danych osobowych oraz obiektów, w których są gromadzone i prze­twarzane.

 1. Osoba zastępująca Administratora Bezpieczeństwa Informacji powyższe zadania realizuje w przy­padku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 2. Osoba zastępująca składa Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji relację z podejmowanych działań w czasie jego zastępstwa.

 3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności poprzez następujące działania:

 1. prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 2. nadzoruje funkcjonowanie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników w Systemie Informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontroli dostępu do danych osobowych,

 3. nadzoruje wykonywanie kopii zapasowych (awaryjnych), ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,

 4. nadzoruje przeglądy, konserwacje oraz uaktualnienia Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,

 5. podejmuje stosowne działania zgodnie z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa oraz Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń Systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania Systemu informatycznego, programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych,

 6. przegląda niniejszą Politykę Bezpieczeństwa pod kątem aktualności i stosowalności nie rzadziej niż raz w roku.


Rozdział II

Podstawowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych

§ 4

 1. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Delimail.pl obowiązuje wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji zbieranych, przetwarzanych oraz przechowywanych w DeliMail.pl, bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania jak również charakter stosunku pracy.

 2. Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobligowane do stosowania niezbędnych środków zapobiegających ujawnieniu tych danych osobom nieupoważnionym.

 3. Zachowanie tajemnicy w zakresie danych osobowych obowiązuje zarówno podczas trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu.

 4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest odpowiedzialna za tworzenie, wdrażanie, administrację i interpretację polityki bezpieczeństwa informacji, standardów, zaleceń oraz procedur dotyczących ochrony danych osobowych w Delimail.pl

 5. Polecenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji a także innych osób delegowanych i wyznaczonych do działań związanych z ochroną w zakresie ochrony informacji i bezpieczeństwa systemu informatycznego muszą być bezwzględnie wykonywane przez wszystkich pracowników i użytkowników systemu.

§ 5

 1. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w obszarach do tego celu przeznaczonych. Wykaz pomieszczeń, w których dopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki.

 2. W szczególnych przypadkach możliwe jest przetwarzanie danych osobowych poza wyznaczonym obszarem (np. na komputerach przenośnych), jednak wymaga to zgody indywidualnej administratora bezpieczeństwa informacji. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych określa Załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

 3. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz do pomieszczeń, w których znajdują się serwery baz danych lub przechowywane są kopie zapasowe mogą mieć wyłącznie osoby, które posiadają do tego upoważnienie nadane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 4. Kontrolą dostępu do pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania danych osobowych zajmuje się ochrona obiektu na podstawie upoważnień wydanych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 5. Przetwarzać dane osobowe może wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 6. Wydanie upoważnienia następuje na wniosek przełożonego pracownika, który otrzymuje upoważnienie. Wniosek o wydanie upoważnienia składany jest w formie pisemnej do Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

§ 6

 1. Aktualny wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych znajduje się w Załączniku 3 do niniejszej Polityki.

 2. Załącznik ten powinien być aktualizowany po wprowadzeniu do przetwarzania nowych zbiorów danych osobowych lub nowych programów, które je obsługują.

§ 7

 1. Aktualny opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi znajduje się w Załączniku 4 do niniejszej Polityki.

 2. W przypadku istnienia więcej niż jednego zbioru danych dla każdego zbioru powinien zostać sporządzony odrębny załącznik do niniejszego dokumentu opatrzony odpowiednio numerem 3a, 3b itd.

 3. Każdy załącznik powinien być aktualizowany po wprowadzeniu istotnych zmian w strukturze bazy danych, którą opisuje. W przypadku systemów, które są rozbudowywane wprowadzone zmiany

§ 8

 1. Aktualny opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami znajduje się w Załączniku 5 do niniejszej Polityki.

 2. W przypadku istnienia wymiany danych pomiędzy więcej niż dwoma zbiorami danych dla każdej pary zbiorów wymieniających dane powinien zostać sporządzony odrębny załącznik do niniejszego dokumentu opatrzony odpowiednio numerem 4a, 4b itd.

 3. Każdy załącznik powinien być aktualizowany po wprowadzeniu istotnych zmian w sposobie lub zakresie wymiany danych, którą opisuje. W przypadku systemów, które są rozbudowywane wprowadzone zmiany rejestruje się (aktualizując odpowiedni załącznik) nie rzadziej niż co 2 miesiące.

 1. Administrator dopuszcza możliwość przekazania danych osobowych innym administratorom. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Administratorem a osobom trzecią jako administratorem, zawartej w formie pisemnej.

 2. Umowa ta musi zawierać ściśle określony zakres przetwarzanych danych.

 3. Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest tylko w ustalonym przez umowę zakresie.

 4. Powierzone dane podlegają przetwarzaniu i ochronie na takich samych zasadach jak te, które dotyczą Administratora, chyba, że umowa określi inne zasady ochrony danych osobowych.

 5. Zmiana zasad związana z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez administratora, któremu Administrator udostępnił dane osobowe, nie może:

 1. naruszać praw osób, których dane są przetwarzane;

 2. naruszać zasad związanych z ochrona danych osobowych przewidzianych we właściwych przepisach prawa;

 3. zmieniać celu przetwarzania danych osobowych;

 4. udostępniać danych innym administratorom bez zgody Administratora.

 1. Zmiana zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych może dotyczyć nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

 2. Dostęp do powierzonych danych osobowych z sieci zewnętrznej musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

 3. Dostęp do danych musi być chroniony identyfikatorem oraz hasłem, a połączenie sieciowe realizujące dostęp do danych musi być odpowiednio szyfrowane.


Rozdział III

Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych

§ 9

 1. Podział zagrożeń:

  1. Zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu) - ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej Systemu informatycznego; ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufno­ści danych.

  2. Zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania) - może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych.

  3. Zagrożenia zamierzone - świadome i celowe działania powodujące naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), za­grożenia te możemy podzielić na:

    • nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu),

    • nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza,

    • nieuprawnione przekazanie danych,

    • bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu (np. kradzież sprzętu).

 2. Naruszenie lub podejrzenie naruszenia Systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe następuje w sytuacji:

 1. losowego lub nieprzewidzianego oddziaływania czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrory­styczne, itp.,

 2. niewłaściwych parametrów środowiska, jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, od­działywanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemy­słowych,

 3. awarii sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazuje na umyślne działanie w kierunku naru­szenia ochrony danych,

 4. pojawienia się odpowiedniego komunikatu alarmowego,

 5. podejrzenia nieuprawnionej modyfikacji danych w systemie lub innego odstępstwa od stanu oczekiwa­nego,

 6. naruszenia lub próby naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie,

 7. pracy w systemie wykazującej odstępstwa uzasadniające podejrzenie przełamania lub zaniechania ochrony danych osobowych - np. praca osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do obsługi systemu,

 8. ujawnienia nieautoryzowanych kont dostępu do systemu,

 9. naruszenia dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (np. nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w dru­karce, itp.).

 1. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpie­czenia fizycznego miejsc przechowywania i przetwarzania danych osobowych np.

    • niezabezpieczone pomieszczenia,

    • nienadzorowane, otwarte szafy, biurka, regały,

    • niezabezpieczone urządzenia archiwizujące,

    • pozostawianie danych w nieodpowiednich miejscach – kosze, stoły itp.


Rozdział IV

Zabezpieczenie danych osobowych

§ 10

  1. Administrator danych osobowych jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organiza­cyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych w systemach informatycznych, a w szczególności:

 1. zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

 2. zapobieganie przed pobraniem danych przez osobę nieuprawnioną,

 3. zapobieganie zmianie, utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu danych,

 4. zapewnianie przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Zadania określone w pkt. 2 wykonuje w imieniu Administratora danych osobowych Administra­tor Bezpieczeństwa Informacji.

§ 11

 1. Zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe:

 1. wszystkie pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe, są zamykane na klucz,

 2. w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez ostatniego pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych – także w godzinach pracy, dane osobowe przechowywane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (na zewnętrznych nośnikach np. pendrive, płyta CD/DVD, dyskietka) po zakończeniu pracy są przechowywane w zamykanych na klucz meblach biurowych, a tam, gdzie jest to możliwe – w szafach metalowych lub pancernych. Klucze od szafek należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

 3. nieaktualne lub błędne wydruki zawierające dane osobowe niszczone są w niszczarkach,

 4. budynek, w którym zlokalizowane są zbiory danych osobowych, jest nadzorowany przez pracowników ochrony fizycznej oraz posiada instalację alarmową.

 1. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych następuje poprzez:

 1. podłączenie urządzenia końcowego (komputera, terminala, drukarki) do Sieci informatycznej dokonywane jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

 2. udostępnianie użytkownikowi zasobów sieci (programów i baz danych), następuje na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

 3. identyfikacja użytkownika w systemie następuje poprzez zastosowanie podwójnego uwierzytelnienia,

 4. przydzielenie indywidualnego identyfikatora każdemu użytkownikowi Systemu Informatycznego i rejestrowanie przez system czasu logowania użytkownika i rodzaju wprowadzonych przez niego danych,

 5. udostępnianie kluczy od centrum przetwarzania danych (serwerowni) tylko upoważnionym pracownikom,

 6. przechowywanie kopii zapasowych w zamykanej szafie metalowej, ognioodpornej umiejscowionej poza pomieszczeniami Administratora,

 7. stosowanie programu antywirusowego z zaporą antywłamaniową na komputerach ze środowiskiem operacyjnym MS Windows,

 8. zabezpieczenie hasłami kont na komputerach, używanie kont z ograniczonymi uprawnieniami do ciągłej pracy,

 9. ustawienie monitorów stanowisk przetwarzania danych osobowych w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobom nieupoważnionym.

 1. Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do baz danych poprzez Internet:

 1. logiczne oddzielenie Sieci informatycznej (lokalnej), uniemożliwiające uzyskanie połączenia z bazą danych spoza Systemu Informatycznego, jak również uzyskanie dostępu z Systemu do sieci rozległej Internet,

 2. zastosowanie dwustopniowego zabezpieczenia Sieci lokalnej:

   1. pierwszy stopień ochrony stanowią listy dostępu ACL (Acces Control List) na głównym routerze uniemożliwiające nawiązanie połączenia z jakimkolwiek niewskazanym jawnie komputerem w sieci,

   2. drugi stopień ochrony stanowi lokalna brama sieciowa z zainstalowanym systemem typu firewall z funkcją analizy charakteru ruchu sieciowego, uniemożliwiającym nawiązanie połączenia do chronionych komputerów i blokującym ruch o charakterystyce niepożądanej lub mogącej zostać uznanej za szkodliwą.

 1. Zabezpieczenia przed utratą danych osobowych w wyniku awarii:

 1. odrębne zasilanie sprzętu komputerowego,

 2. ochrona serwerów przed zanikiem zasilania poprzez stosowanie zasilaczy zapasowych UPS,

 3. ochrona przed utratą zgromadzonych danych poprzez cykliczne wykonywanie kopii zapasowych, z których w przypadku awarii odtwarzane są dane i system operacyjny,

 4. ochrona przed awarią podsystemu dyskowego poprzez używanie macierzy dyskowych,

 5. zapewnienie właściwej temperatury i wilgotności powietrza dla pracy sprzętu komputerowego, poprzez zastosowanie klimatyzatorów,

 6. zastosowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez umieszczenie w serwerowni gaśnic, okresowo kontrolowanych przez specjalistę,

 7. zwiększenie niezawodności serwerów i urządzeń sieciowych poprzez logiczne rozmieszczenie ich w szafach serwerowych.


Rozdział V

Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych

§ 12

  1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie.

  2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza roczne plany kontroli zatwierdzone przez Administratora danych osobowych i zgodnie z nimi przeprowadza kontrole oraz dokonuje kwartalnych ocen stanu bezpie­czeństwa danych osobowych.

  3. Na podstawie zgromadzonych materiałów, o których mowa w pkt. 2, Administrator Bezpieczeństwa Informacji sporządza roczne sprawozdanie i przedstawia je Administratorowi danych osobowych.


Rozdział VI

Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych

§ 13

  1. W przypadku stwierdzenia naruszenia:

  1. zabezpieczenia systemu informatycznego,

  2. technicznego stanu urządzeń,

  3. zawartości zbioru danych osobowych,

  4. jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazywać na naruszenie zabez­pieczeń tych danych,

  5. innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, kra­dzież itp.)

każda osoba jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administra­tora Bezpieczeństwa Informacji i bezpośredniego przełożonego.

  1. Po wykonaniu czynności określonych w pkt. 1 należy:

 1. niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistnia­łego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców,

 2. rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia,

 3. zaniechać - o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistnia­łym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę zdarzenia,

 4. podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek jest określony w dokumentacji systemu ope­racyjnego lub aplikacji użytkowej,

 5. zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do zaistniałego przy­padku,

 6. nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub osoby upoważnionej.

  1. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych, Administrator Bezpie­czeństwa Informacji lub osoba go zastępująca:

 1. zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy,

 2. może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem,

 3. w razie potrzeby powiadamia o zaistniałym naruszeniu Administratora danych,

 4. jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca usuniecie występujących naruszeń, oraz powiadamia odpo­wiednie instytucje,

  1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporzą­dza raport wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6.

  2. Raport, o którym mowa w ust. 4, Administrator Bezpieczeństwa Informacji niezwłocznie przekazuje Administratorowi danych osobowych, a w przypadku jego nieobecności osobie upraw­nionej.

  3. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej analizy prowadzonej przez zespół powołany przez Administratora danych.

  4. Analiza, o której mowa w pkt. 6, powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organi­zacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnym naruszeniom w przyszło­ści.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 14

  1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnio­nego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasa­dami, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.

  2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowiązany jest prowadzić ewidencję osób, które zostały zapo­znane z niniejszym dokumentem i zobowiązują się do stosowania zasad w nim zawartych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej Polityki.